Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Een exemplaar zend ik U desgewenst toe.
 

Bepalingen: 

Geldigheid: 

 • Offerte : 14 dagen
 • Offertekosten zijn standaard exclusief stortkosten inclusief BTW. Dit hoeft niet expliciet worden vermeld.
 • Planten hebben een garantie van 6 maanden.Overige 1 jaar
 • Betalingstermijn facturen ( particulieren ) 14 dagen, bedrijven 30 dagen.

 

Betalingen: bij tuinaanleg

 • 40% voor aanvang :
 • 40% gedurende de werkzaamheden
 • 20% bij oplevering
Kamer van Koophandel Eindhoven 17110391
 
 

Voorwaarden Hoveniersbedrijf

 
 
Inhoud

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.

Werkzaamheden:

Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in
samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke
voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of
dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van
adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van
de uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen

Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben
om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost;
Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van
de ondernemer vallen.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst
aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD
1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de
ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het
werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht
ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de
consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is
onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders
blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren
goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door
de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet
voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint,
alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die
de ondernemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen
waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de
prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven
van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van
werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De
ondernemer brengt aan de consument het totaal aantal uren in rekening dat de
ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor
verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van
deze Algemene Voorwaarden. Of via een link behorende bij de offerte.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het
intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van de
ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten
dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele
eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken,
te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de
opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt
verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en
tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken
van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan
het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de
vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de
ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen
van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van zaken.
12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument
op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten,
waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk
Wetboek.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische
opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan
de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte
uit.
3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op
het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met
uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties,
afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens
binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden
zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument
is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te
verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor
schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse
werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft
een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds
opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van
stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van
meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd
heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De
consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een
overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.
2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de
overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk –
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de
ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke
regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk
Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De
ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen
aan de consument. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende
factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de
oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de
overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de
overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan de ondernemer
laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze
wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal
worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen,
als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als
minderwerk.
3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de
hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De
ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs
vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een
daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 - DE OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde
levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet
zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand,
grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met
inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de
bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van
geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is
opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare
omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin
genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of
terreinomstandigheden.
3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt
de ondernemer de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die
levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het
geleverde relevante levende materiaal.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn
ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant
van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn
van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van
deze gebreken.

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de
ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door
overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de
consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument
factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het
een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een
overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van
de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van
hem gevergd kan worden.
2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de
ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn
uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft
hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de
werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de
ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld
zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het
aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk,
ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de
ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te
treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn niet in de offerte opgenomen maar worden als extra kosten opgevoerd op de factuur van de consument. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.

ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.

ARTIKEL 12 - DE BETALING
1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen
onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs
daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en
onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
3. De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft
ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod.
Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te
nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
6. Bij koop mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50
procent van de prijs verplichten.

ARTIKEL 13 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken
van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze
betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van
tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de
betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft
betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de
eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd opschorten.
4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de
geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de
consument.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN - OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van
eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven
eigendom van de ondernemer, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel
heeft betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door
natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil)
pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de
ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke
hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het
geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van
hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen,
die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen)
vestigen.

ARTIKEL 15 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn
diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te
voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet
de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een
redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij
regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend
overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd
opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de
wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de
consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen
wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de
ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te
treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor
schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot
maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke
aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid
wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst
kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden
gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende
aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de
ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of
door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige
informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was
geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van
of namens de consument.
6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan
de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van
bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het
aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het
voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het
gehele werk.

ARTIKEL 17 - KLACHTEN
1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig
en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame
tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten
ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval
binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en
consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en
eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens
geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit
artikellid heeft.
2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een
inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan
de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een
inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier
weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten
onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken
ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag
worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van
materialen.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling. Hiervoor wordt de rechtsbijstand ingeschakelt.

 

ARTIKEL 18 - AFWIJKING

Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

Webshop voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Rietgors 2 5754CT Deurne NB Nederland

Mobiel: 06-22542374

E mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KVK Eindhoven 17110391 

Bereikbaar : van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 zaterdag en zon en - feestdagen gesloten

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 -  Het aanbod

 • - Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. - Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. - Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • - de prijs inclusief belastingen;
 • - de eventuele kosten van aflevering;
 • - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 •  -de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

TUINVERLICHTING DEMO

TUIN VERLICHTING DEMONSTRATIE

HOE LEG IK TUINVERLICHTING AAN?, Is het wel veilig, is het mogelijk om onze grote boom aan te lichten of bent u op zoek naar meer veiligheid of sfeer rondom uw woning of bedrijfspand. Iedere tuinsituatie is anders. U struikelt over de mogelijkheden. Om u te helpen om een goede keus te maken is het mogelijk om middels een demonstratie koffer 12 en 24V tuinverlichting enkele dagen en nachten uit te proberen. Bent u overtuigt van deze verlichting, dan is het mogelijk om deze door mij aan te laten leggen. U legt deze zelf aan! Geen probleem! Aan de hand van een lichtplan die door mij is uitgewekt kunt u zelf aan de slag. 

TUINONDERHOUD

DE TUIN IN ALLE SEIZOENEN

TUINONDERHOUD in alle seizoenen. De seizoenen wisselen zich razend snel. In ieder jaargetij wisselt de natuur van jas.Net als wij mensen zorgen we dat we ons zelf goed onderhouden.De natuur zorgt voor zich zelf, met af en toe een paar handjes van ons. Omdat we de natuur vaak naar onze hand willen zetten, komt dit vaak in gedring.Om u daarbij te helpen en te behoeden voor verkeerde beslissingen in en om tuin is het raadzaam om al het leven rondom de tuin in balans te houden zodat u in een fijne omgeving kunt vertoeven. 

WEBSHOP TUINVERLICHTING

PROFESSIONELE TUIN VERLICHTING

Of u nu  OP ZOEK NAAR TUINVERLICHTING  voor het uitlichten van het tuinpad, het creëren van een eigen sfeer in uw tuin of het verwelkomen van gasten bij uw bedrijf, in deze online webshop vind u alleen zeker de beste tuinverlichting die bij u past en die op lumineuze wijze aansluit op uw specifieke wensen. Professionele en sfeervolle tuinverlichting misstaat nooit in de tuin. De film laat u een kleine blik werpen op het grote verlichting assortiment

Voordelen tuinverlichting webshop

icon-package  

Gratis verzending

icon-ideal  

Veilig en flexibel betalen

icon-warning shield  

Altijd bereikbaar

icon-thumb  

27 jaar ervaring in Deurne e.o

icon-delivery  

3-4 Dagen levertijd België 5-6 dagen